اهدای آنلاین… بزودی

تا کنون با حمایت مردم فهیم و خیرین محترم که به مسئولیت اجتماعی خود آگاه میباشند توانسته ایم بخش کوچکی از جامعه بزرگ مددکاران را تشکیل دهیم و مرهمی باشیم، هر چند ناچیز، بر زخم مردم نیازمند؛ تمام تلاش ما این است تا زمان کامل ریشه کنی فقر مادی و فرهنگی، رسالت خود را با حمایتهای روزافزون خیران عزیز ادامه دهیم.

شماره حساب 8742328374
شماره کارت 6104-3374-6661-1371
شماره شبا 450120000000008742328374
نزد شعبه بانک ملت به نام موسسه حامیان کودک صفامهر تبریز