گزارش شرایط تحصیلی

 مورد شرایط تحصیلی ، سطح قبولی ، ضعفهای تحصیلی، مدرسه ، مشکلات درسی و تحصیل آنلاین در شرایط کرونایی و امکاناتشان در این رابطه صحبت کردند

 

همزمان با پخش اقلام محرم و البسه کودکان همکار عزیزمان خانم زارع پور با تک تک دانش‌آموزان در مورد شرایط تحصیلی ، سطح قبولی ، ضعفهای تحصیلی، مدرسه ، مشکلات درسی و تحصیل آنلاین در شرایط کرونایی و امکاناتشان در این رابطه صحبت کردند و آمار جامعی در این رابطه بدست آوردند تا نسبت به کمک به دانش‌آموزان در جهت حل مشکلات با کمک شما خیران و یاوران اقدام کنیم.