حمایت درمانی

هزینه غذایی مخصوص احسان عزیز با بیماری پی کی یو به مبلغ ۳میلیون و ۴۰۰ هزار ریال از صندوق مهرتان پرداخت شد.