نذر برای کودکان

کودکانمان را دریابیم در احسانها و نذرهایمان

نذری دیگر در قالب محرم و کودکان برای کودکان
#نذر کفش و بلوز و شلوار تا مدرسه و زمستان را با دغدغه کمتر آغاز کنند.
تعدادی از اقلام کودکان از قبل تهیه گردیده و تهیه باقیمانده لباسها در قالب نذر محرم و به منظور پاس داشتن آیین مهر و مدرسه حمایت شما خیرین را میطلبد.
هزینه باقیمانده اقلام(کفش شلوار و بلوز)
#ده_میلیون_تومان برآورد شده. با شرکت در این امر خیر ما را در به انجام رساندن این مهم یاری فرمایید.