فراخوان احسان ماه محرم

محرم است و مولایش و دلهایمان با یادش

محرم است و مولایش و دلهایمان با یادش
دست هایمان به یاریش با یاری همونوعانمان در روزگاری پرتلاطم و نه چندان مهربان
باشد که قبول افتد و در نظر آید جانان را.

🌾⚘🌾⚘🌾⚘🌾⚘🌾⚘🌾

۹۰ سبد غذایی محرم در شان صاحب محرم برای ۹۰ خانواده تحت پوشش به یاری شما خیران