با توجه به متمرکز شدن و تخصصی شدن عملکردهای موسسات خیریه و در راستای عملکرد موثرتر جهت بهبود شرایط خانواده های تحت پوشش تعامل موثری بین موسسه صفا مهر و دیگر موسسات خیریه برقرار شده و با توجه به نیازهای خاص افراد تحت پوشش که براورده کردن آنها خارج از اهداف و امکانات موسسه میباشد به این موسسات معرفی میشنوند و مددجویانی از دیگر موسسات پذیرفته میشوند.